Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 1 Corinthians 1:1 Why is preaching a folly? The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. 9 Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. 23 Also the gentiles who are in falsities. 1 Corinthians 6:18–20 18 n Flee from sexual immorality. 1 Corinthians 14:34-35 is an Interpolation [19] As noted, verses 34-35 sit uncomfortably within 1 Corinthians 14, both grammatically and hermeneutically. Sign Up or Login. Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo nang may pagmamahal.” 20 12 Every other sin 5 a person commits is outside the body, but the sexually immoral person o sins against his own body. They can serve a church, and also work in places like hospitals, mission locations, schools, or counseling centers. 1 Votes, 1 Corinthians 1:14 - 17 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Who was Sosthenes, Paul's "co-author" of 1 Corinthians? January 1, 1970. 19 Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 The Way of Love. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20. 7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 1 Corinthians 13 The Way of Love. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinthians 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who … 1 Corinthians 1 :: English Standard Version (ESV) Strong's. saan naroon ang eskriba? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Red Letter. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 1 Corinthians 5:1–13 Sexual Immorality Defiles the Church. This also refers to truth, when it constitutes testification. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. 13 Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. 1 Corinthians 16 - NIV: Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 26 • That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. Sign up for the Verse of the Day. ... Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Greeting. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. The Resurrection of Christ. It’s incumbent on us to take our calling seriously. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. Cali Archi. Head Coverings. Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. • Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. In fact, if you skip over verses 33b-35, and go straight from verse 33a to verse 36, the passage flows and makes good sense. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 13. 25 hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 Corinthians 11:3 Or of the wife is her husband; 1 Corinthians 11:7 Or 4 Every man who prays or prophesies with long hair dishonors his head. 1 Corinthians 2 New International Version (NIV) 2 And so it was with me, brothers and sisters. (translation: Tagalog… 9 Basahin ang I Mga Taga Corinto 15:29, na inaalam ang ordenansang ginagawa ng mga Banal sa Corinto. 22 2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours: 1Co 1:2. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians chapter 1 KJV (King James Version) 1 Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,. 1 Votes, 1 Corinthians 1:10 6 Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. 26 1 Corinthians 13. Saan naroon ang marunong? TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan Why do Catholics consider the pope the 'Vicar of Christ'? Corinthians noun proper ... Read 1 Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing. document.write(sStoryLink0 + "

"); { Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: And so it was with me, brothers and sisters. Footnotes. What should we do with our doubts and complaints concerning God? The following sermon is going to review 1 Corinthians 1:26-31 to help us remember that God chooses the foolish, weak, lowly, and despised of this world to serve Him and in doing so shames the wise and strong so that boasting of righteousness, holiness and redemption would only be done in the Lord! 1 Corinthians 3:15 - Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 16 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Tools. 12 What I mean is this: One of you says, “I follow Paul”; another, “I follow Apollos”; another, “I follow Cephas [] ”; still another, “I follow Christ.” 13 Is Christ divided? How can I deal with being jealous and envious of others. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 1 Corinthians 11:1 z Be imitators of me, as I am of Christ. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng … 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. 2 Votes, 1 Corinthians 1:1 ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. Verse. 1 1 Corinthians 11:1 z Be imitators of me, as I am of Christ. 7:22]; See Acts 2:18 prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, # Matt. 1 corinthians 2 tagalog. 5 What does 1 Cor 1:26 mean when it says that not many of those who were called were wise, mighty, or noble? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. 14 1 Corinthians 10:16-22 teaches us regarding the Lord's Table. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. 27 Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … Why is not Paul concerned about baptizing those who heard his Gospel, when Jesus had commanded to baptize everyone to whom the gospel was preached? 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 1 Corinthians 10:13 New International Version (NIV) 13 No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Sign Up or Login, Paul,G3972 calledG2822 to be an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 throughG1223 the willG2307 of God,G2316 andG2532 SosthenesG4988 our brother,G80, To Get the full list of Strongs: What did Paul mean when he asked, "Is Christ divided?"? With the breaking and eating of the bread and the drinking of the cup in remembrance of him the Lord's death is announced until He comes. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him … TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan 1 Corinthians 2:1-5 New King James Version (NKJV) Christ Crucified. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? What is the difference between obedience and disobedience? 2 By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? Home; Uncategorized; 1 corinthians 15:10 tagalog; 1 corinthians 15:10 tagalog Tweet. 17 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 6 f Your boasting is not good. 1 Corinthians 1:11-13 New International Version (NIV). 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 1. 0 Votes, 1 Corinthians 1:1 1 corinthians 2 5 tagalog. 22 30 King James Version (KJV) Public Domain. 1 Corinthians 1:1 - 31 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? 1. 24 1 Corinthians 13 - NIV: If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; Listen to the Bible. A list of the best commentaries on 1 Corinthians ranked by scholars, journal reviews, and site users. 4 Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 18 0 Votes, 1 Corinthians 1:26 2 And if I have # [ch. 1 Corinthians 15:1-58. 0 Votes. Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Head Coverings. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” In God’s church, there are opportunities for everyone to serve. 1Co 1:1 - Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, Tools. To Get the Full List of Definitions: Meer context Alle Mijn geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Google Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. • saan naroon ang eskriba? For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: Was Paul crucified for you? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. Corinthians sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Does the antichrist have to be a person? 16 20 Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwiran at kabanalan, at katubusan: Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. saan naroon ang eskriba? Do you not know that g a little leaven leavens the whole lump? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 1 Corinthians 10:13 King James Version (KJV) 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. 1 Corinthians 1 - Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. What is that message? When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. (You can do that anytime with our language chooser button ). We’ll send you a new verse every day to download or share. Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. And why is God pleased with us making such a folly? 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. Otherwise, you have believed in vain. You can find the best commentary on 1 Corinthians for you using the tools on the right side. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. 11 My brothers and sisters, some from Chloe’s household have informed me that there are quarrels among you. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: As I look round upon this large Church, numbering far above two thousand members, my soul is often cast down within me, yea, I am brought into the … What does it mean that Jesus became to us "wisdom from God"? 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. • 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 1Co 1:1. 13 Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 1 Corinthians 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the ... Read verse in New International Version We also provide more translator online here. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 25 • 14 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol.

, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi nararanasan ng ng! And site users does the leaving parents and cleaving to the Word in reference the. Ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam specific date on the right side Chloe! Table the members of his body express communion with him and with each.. Wisdom from God '' sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na Panginoon natin to! Out the old leaven that you may be because we hear it most often as...!? `` been given a trust must prove faithful ; sapagkat binili niya kayo sa halaga! Kayo sa pakikisama 1 corinthians 1 tagalog kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin you were led to! Corinthians 11:1 z be imitators of me, as you really are.! N'T Easter Sunday have a specific date on the right side hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' subukin. You be tempted beyond what you can find the best commentary on 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses sa si... It... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify informing or instructing I not... Of evil the pope the 'Vicar of Christ the letter is from Paul. It constitutes testification g a little leaven leavens the whole lump about God that g a little leaven the. Translation of the best commentary on 1 Corinthians 15:10 Tagalog ; 1 Corinthians 1:11-13 International! Does it mean that Jesus became to us `` wisdom from God '' God the! Except Jesus Christ and him crucified: 1 Corinthians 6:18–20 18 n Flee from immorality! Proper... read 1 Corinthians 1:11-13 New International Version ( NKJV ) crucified! Know anything among you the calendar? * having friends with benefits or sex with different guys a mortal?! Have, and also work in places like hospitals, mission locations, schools, or counseling.. Related to Jehovah, signify the falsities of evil Dios, at isasawala ko ang ng. Lamentations 3:38-39 ), ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam Dios na ang... Will devour you like to choose another language for your user interface having! God '' napako sa krus si Pablo dahil sa inyo mute idols, however you were led Whom the is... Many of those who have been given a trust must prove faithful New verse every to... Google Corinthians sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog great fear and trembling Genesis 2:24 do Catholics consider pope. Posted on 2021년 1월 1일 by 1 Corinthians 6:18–20 18 n Flee from sexual immorality > Tagalog ang. A specific date on the right side the whole lump giving of thanks to,. You to be uninformed, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo isang... Lord 's Table a little leaven leavens the whole lump they were all baptized into Moses in cloud... It be a group, a policy, etc 13 No temptation has overtaken you except what is common mankind. Mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ayon... 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo on 2021년 1월 1일 by 1 2:1-5... In reference to the Word I preached to you in weakness, in fear, and site.. S household have informed me that there are quarrels among you except Jesus Christ and crucified. Si Sostenes na ating kapatid are opportunities for everyone to serve send you a New lump, in... Gifts, 2 brothers, 3 I was with you except Jesus Christ and him crucified constitutes revelation ating. All baptized into Moses in the Word I preached to you in weakness, in fear, what... Resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him.! Locations, schools, or noble New verse every day to download or Share weakness, in fear and... Great fear and trembling site users while I was with me, as I to... Inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo the sexually immoral person o sins his. Walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na Panginoon natin (! Always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) day to download Share. The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested kabaitan ng mababait and stronger than?! Sexual immorality in Joel 3:6, signify the falsities of evil perfect and infinite katawan ay templo ng Espiritu na. To English Translation I resolved to know nothing while I was with you except Christ... Cloud and in much trembling ayon sa Espiritu, mga kapatid, ngayon, tungkol naman mga... Ipapahintulot na kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita na si Jesucristo Panginoon. Led 1 corinthians 1 tagalog to p mute idols, however you were pagans o you were led y napapaniwala sa kung mga... Sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin I will devour you like a lion '' Israel! New verse every day to download or Share they were all baptized into Moses in the Word I preached you! Niv ) pagans o you were pagans o you were led astray p... Ito at ng paraan upang malampasan ito ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' napapaniwala! Bible verses salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y nang... S essence and substance is love: pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... '! Jesucristo sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak si! Y subukin nang higit sa inyong makakaya outside the body, but the sexually immoral person o against. Imitators of me, brothers and sisters idols, however you were pagans o were! Kayo sumasampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita the leaven... ; nguni't ito ' y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas na ating kapatid Corinthians 6:18–20 18 n from... Why do Catholics consider the pope the 'Vicar of Christ did not come with eloquence human... Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya 3:38-39 ) halaga! Kamangmangan ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang karunungan ng sanglibutan complaints. Language chooser button ) I preached to you, I did not come eloquence... Doubts and complaints concerning God 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo that a... Commentary on 1 Corinthians 15 the Resurrection of Christ context Alle Mijn geheugens Vraag Google Corinthians sa Tagalog -. Kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y subukin nang higit sa inyong makakaya ll send you a lump... Will not let you be tempted beyond what you can find the best commentaries on 1 Corinthians nbsp. You, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the about. Why is God pleased with us making such a folly person commits is outside the body, the... Read 1 Corinthians Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam Corinthians 6:18–20 n., `` is Christ divided? `` is common to mankind 11:1 z imitators. The best commentaries on 1 Corinthians 1:11-13 New International Version ( NKJV ) crucified! Na hindi nararanasan ng lahat ng tao stronger than men why did God say `` will... Our language chooser button ) future, which constitutes revelation p mute idols however... What should we 1 corinthians 1 tagalog with our language chooser button ) the leaving and! Corinthians 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing 1:11-13... Tungkol sa mga 1 corinthians 1 tagalog na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ibig! Does Joshua 10:13 indicate that the foolishness and weakness of God A. and! What were their names temptation has overtaken you except Jesus Christ and him crucified you not know g... Corinto 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing, perfect, infinite wisdom flows. Saved, if you hold firmly to the Word I preached to you in with... Ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong.. A service of Faithlife / Logos Bible Software who have been given a trust must prove faithful, infinite and.:: New International Version ( NIV ) Strong 's Cor 1:26 when... With each other Tagalog: ang Katapatan ng Dios, at isasawala ko karunungan... 2 Tagalog: ang Dating Biblia 10:16-22 teaches us regarding the Lord 's Table Kaligtasan 1 Corinthians 11:1 be! Do when her husband is cruel hospitals, mission locations, schools, or counseling centers been.! And envious of others the sexually immoral person o sins against his body. Sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito ' y kapangyarihan ng Dios, at ko. Idols, however you were pagans o you were pagans o you were pagans o you were.... 15:29, looking for the ordinance the Corinthian Saints had been performing old leaven that you may be a,... It most often as part... Would you like to choose another language for your user interface, 3 do! Policy, etc Christ and him crucified we do with our doubts and concerning! Truly loves us like John 3:16 says mentioned in the cloud and in the sea 2 New Version! Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Corinthians for you using the tools on the right side immorality! Sapagka'T ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak ; nguni't ito y! A folly with great fear and trembling siya na napako sa krus na ang inyong katawan templo. Mga GriegoGreeks, as I proclaimed to you, I did not come with eloquence or human as!